Hvorfor afslår 50% af KOL patienterne at deltage i et telemedicinsk projekt KIH (NetKOL)

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Eva Brøndum
Stilling: 
Projektsygeplejerske
Firma/organisation: 
Lungemedicinsk Forskning, Hvidovre Hospital
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Thomas Ringbæk
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Lungemedinsk Enhed, Hvidovre Hospital
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Telemedicin er spået en stor rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Omtrent halvdelen af KOL patienterne ønsker ikke at deltage i et telemedicinsk projekt KIH (NetKOL)
2: 
Hvilke faktorer er medvirkende til at så mange afstår fra at deltage? Vi har spurgt patienterne
3: 
Overvejelser, der måske kan målrette udvælgelse af KOL patienter til telemedicinsk behandling i fremtiden

Baggrund og motivation:
Patienter med moderat til svær KOL har ofte ustabil sygdom med forværringer og indlæggelser til følge. Formålet med NetKOL er at opspore tegn til forværringer i tide og dermed få startet relevant behandling hurtigt, for at give patienten tryghed og for at forebygge indlæggelser på grund af forværringer.

KIH NetKOL er en randomiseret undersøgelse, hvor  KOL patienter  med et ambulant forløb på enten Hvidovre, Herlev, Amager eller Bispebjerg Hospital indgik.  Patienter randomiseret til aktiv gruppe indsendte målinger 1 x ugentlig og havde videosamtale med lungesygeplejerske 1 x månedligt og efter behov. Patienter i kontrolgruppen fik vanlig behandling.

Formålet med denne undersøgelse er at vurdere, hvor mange egnede patienter, der ikke ønsker at deltage i telemedicinsk monitorering, selektion og årsager til afslag.

Metode
560 KOL patienter, der opfyldte inklusions- og eksklusionskriterierne  modtog brev om deltagelse i et telemedicinsk projekt – KIH/NetKOL

Kort tid efter at patienterne havde modtaget den skriftlige invitation til at deltage i NetKOL, blev de ringet op af en projektsygeplejerske for at give yderligere information og for at afklare, om patienten ønskede at deltage.

Patienter, der takkede nej til NetKOL blev spurgt, om de ville oplyse deres grunde til ikke at deltage. Grunden blev noteret på interviewskema. Generelt samlede svarene sig i følgende kategorier:

  • Tekniske årsager
  • Personlige årsager f.eks. ”Ikke have overskud”, ”skal passe syge ægtefælle”, ” har så mange andre sygdomme”, ”ønsker ikke så meget fokus på sygdom”.
  • Ønskede fortsat at komme i ambulatoriet
  • Ønskede ikke at deltage i et forskningsprojekt
  • Andre årsager
  • Ikke angivet nogen årsag

Derudover blev data over bl.a. lungefunktion, alder, køn, co-morbiditeter, antal indlæggelser 3 år op til og 6 mdr efter inklusion sammenholdt med de patienter, der ønskede at deltage for at afklare om patienter i nej og ja-gruppe havde forskellige karakteristika.

Resultater:
-I alt 560 patienter opfyldte kriterierne for at deltage i NetKOL.  281 patienter blev inkluderet, mens 279 (50%) af de egnede patienter afslog forskellige grunde.
-Hovedparten (58 %) angav ”personlige årsager” som begrundelse for afslag. 
-Teknik har en betydning hos knapt 1/5 del, hvilket kan afspejle den ældre population, der er spurgt i dette studie (gennemsnitligt 72 år).
-Kun 6% afstod pga. ønsket om at møde op i ambulatoriet som vanligt
-7% ønsker ikke forskning.  Kan både dække over forskningsprojekter generelt og det at kunne ende i en kontrolgruppe.
-Patienter der afstod deltagelse var karakteriseret ved at være ældre, oftere kvinde, højere lungefunktion, lavere BMI. Derudover havde flere osteoporose og flere indlæggelser for KOL exacerbation i året op til rekruttering (Tabel 1).
-Vore data støtter den antagelse, at patienterne skal være syge, men ikke alt for syge for at vælge telemedicin fremfor almindelig ambulant opfølgning.

Indlægget:
-I indlægget præsenteres en oversigt over de grunde patienterne selv har opgivet.
-Sammenligning af patienter, der deltager og patienter der har afslået ud fra journalnotater på udvælgelses- tidspunktet.
-Overvejelser om hvad resultaterne har for implementering i klinikken, med fokus på udvælgelse af egnede patienter til telemedicin.