Kommunale erfaringer indenfor telehomecare til nordjyske patienter med KOL TeleCare Nord

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Louise Gorell Mackenhauer
Stilling: 
KOL-sygeplejerske
Firma/organisation: 
Vesthimmerlands Kommune
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
TeleCare Nord
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Udfordringerne når opgaverne flytter fra sygehusregi til kommunen og borgernes eget hjem. a. De nye krav til det tværsektorielle samarbejde om patienterne b. De nye krav til de forskellige medarbejdergrupper i kommunen c. Telehomecare som den nye sundhedsfaglige disciplin
2: 
Borgernes holdning til telehomecare

Baggrund og motivation

Interventionsgruppen i TeleCare Nord blev startet op i kommunerne i slutningen af 2013, og kontrolgruppen fulgte efter i primo 2015. Der er på nuværende tidspunkt over 1100 aktive borger, der tager målinger ugentligt. Der er indsendt over 330.000 målinger i regionen.I Vesthimmerland Kommune, som har 37.590 indbyggere, har vi omkring 100 borgere med i projektet. Det er hjemmesygeplejerskerne i kommunen der aflæser disse målinger, og har den generelle borgerkontakt. ”Rullende optag” er forgået med hjælp fra alle medarbejdergrupper gennem tidlig opsporing samt forbyggende besøg fra KOL-sygeplejersken.

Indlægget:

Det tværsektorielle samarbejde kommer på prøve, når man skal samarbejde på tværs af sektorerne omkring og med patienten. Det er ikke ny viden. TeleCare Nord har på mange måde været en succes på denne måde, da projektet har været med til at kortlægge, og lukke, nogle af ”hullerne” som skulle lukkes. Hvordan er det vi kommunikere på tværs af sektorer, og får den essentielle viden formidlet? Det blev væsentligt, at vi ”kendte hinanden” og kendte hinandens arbejdsgange. På den måde opbyggedes en fortrolighed, og en forståelse for hvad den anden har brug for at vide, og hvad der er relevant for hvem og hvornår. Derudover kom der mere tillid parterne imellem ift, at den anden part kunne leve op til de krav der forventedes.

Der blev etableret klynger på tværs af sektorerne, hvor man kunne møde hinanden og diskutere arbejdsgangene. Derudover blev der udvekslet telefonnumre mellem sygeplejerskerne på ambulatorierne og KOL-sygeplejerskerne/hjemmesygeplejerskerne i kommunerne. Dette samarbejde har været til stor gavn for alle. Det tværsektorielle samarbejde med de praktiserende læger har for en del kommuners vedkommende været svært. En del af lægerne har fra starten ikke været med på at støtte op om TeleCare Nord, og derfor har deres viden omkring projektet, og mulighederne heri, været meget begrænsende. Dette har tydeligvis besværliggjort samarbejdet og ikke været til gavn for patienterne. Herti l skal nævnes, at projektet startede op midt i lægekonflikten, og den arv har desværre forfulgt projektet.

Det er ikke kun det tværsektorielle samarbejde, der har været udfordrende. Også ressourcerne i kommunerne har været en udfordring. Når man flytt er rundt på kompetencerne og opgaverne ifm. pleje og behandling af de svært kronisk syge patienter, er det væsentligt, at der følger ressourcer med, og at det planlægges nøje, inden opgaverne overdrages. Derti l kommer, at der her er tale om en helt ny sundhedsfaglig disciplin, som skal implementeres. Desuden har man gennem dette tiltag, som ud over patientempowerment handler om forebyggelse, fået fat i en del patienter som kommunerne ikke kendte i forvejen.

Kommunernes oplevelse har fra starten været, at samtlige medarbejdergrupper har manglet kompetencerne til at påtage sig de nye opgaver og dermed leve op ti l de nye krav, der var stillet. Dette satte gang i udviklingen af dybdegående undervisningsmateriale omkring KOL og Velfærdsteknologi for alle medarbejdergrupper, så de kunne blive klædt bedre på. Der blev uddannet næsten 2800 medarbejdere regionalt. Denne undervisning var en stor succes. Personalet oplevede, at de fik mere opmærksomhed omkring netop denne type patienter, og at de igennem den nyerhvervede viden bedre kunne støtte patienten ift optimal livsførelse og forhøjet livskvalitet. Desuden har det givet stor tilfredshed for medarbejderne, at opleve, hvilken positiv ændring TeleCare Nord gør for patienterne. Hvordan patienterne selv bliver mere opmærksomme på at forebygge indlæggelser; Hvordan deres viden om egen sygdom øges; Hvordan de oplever, at det at træne og bevæge sig dagligt fakti sk gør en forskel, og hvordan TeleCare Nord kan skabe tryghed og et styrket samarbejde for og med patienten.