Fra Intensiv til sengeafdeling. – Elektronisk overflytning af viden

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Rikke Ulka
Stilling: 
Klinisk udviklingssygeplejerske
Firma/organisation: 
Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing F. Sygehus
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Kija Østergaard
Stilling: 
ph.d. studerende, cand.scient.san., sygeplejerske
Firma/organisation: 
Roskilde Universitet, CBIT, Nykøbing F. Sygehus
E-mail: 
kijal@ruc.dk
Navn: 
Jesper Simonsen
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Roskilde Universitet, CBIT
Navn: 
Morten Hertzum
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Københavns Universitet, IVA
Navn: 
Ulrich Lichtenstein S. Andersen
Stilling: 
Overlæge
Firma/organisation: 
Nykøbing F. Sygehus, Akutafdelingerne
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Optimeret kommunikation og samarbejde i transitionen kan reducere patienternes dødelighed, sygelighed og generelle indlæggelsestid
2: 
Brugerdrevet it-udvikling på tværfagligt niveau højner kommunikationen og samarbejdet mellem afdelinger i transitionen af patienter
3: 
Kontekstafhængig mobil applikation i forhold til patient og en elektronisk plejeplan øger patientsikkerheden – den rette patient i den rette seng

Baggrund og motivation:

Når en patient flyttes fra en hospitalsafdeling til en anden, er det ikke kun patienten, der flyttes. Al hospitalets viden om patienten skal flytte med. Hvis vigtig viden om patienten tabes i forbindelse med flytningen, kan det i værste fald få fatale følger. Patienter, der under et ophold på et intensivafsnit (ITA)er blevet så stabile, at de kan flyttes til en almindelig sengeafdeling, udgør en særlig udfordring i den sammenhæng. De er som regel karakteriseret ved fortsat at kræve multidisciplinær koordination af pleje og behandling, der kræver adgang til præcis og fuldstændig information om alle indsamlede observationer. Især har opfølgningen det første døgn efter overflytningen, hvor patienterne er mest sårbare, vist sig at være vigtig for et succesrigt forløb.

Indførelsen af elektroniske oversigtstavler (Imatis), herunder mobile oversigtstavler, er et potentielt værktøj til reduktion af datatab og forbedret informationsoverblik i forbindelse med overflytninger. Men hvor stort er dette potentiale, når det kommer til stykket, og er det udnyttet?

I forbindelse med ph.d. projektet ”Fra Intensiv til sengeafdeling. – Elektronisk overflytning af viden”, viser det sig, at flere patienter dør ”uventet” efter overflytning fra ITA til en sengeafdeling. Projektet undersøger, hvordan en elektronisk oversigtstavle kan bruges i forbindelse med opfølgning efter overflytningen.

Der er i en forundersøgelse fundet ud af, at sygeplejersker på ITA og på sengeafdelingerne oplever det problematisk, at afdelingerne opererer med forskellige it-systemer. Det besværliggør både kommunikationen og samarbejdet mellem ITA og sengeafdelingerne, når patienterne overflyttes, hvilket kan betyde misforståelser og tab af vigtig information om patienterne. Sygeplejerskerne har på tværs af afdelingerne identificeret problemerne/udfordringerne i forbindelse med overflytningen og har, uafhængigt af hinanden, foreslået brugen af de elektroniske oversigtstavler (Imatis) både i selve overflytningen, men også i plejen af den tidligere ITA-patient i løbet af den kritiske fase det første døgn efter overflytningen.

Beskrivelse:

Projektet er forankret på Nykøbing F. Sygehus, Region Sjælland, i samarbejde med Roskilde Universitet og Region Sjælland.

Nykøbing F. Sygehus var de første i Region Sjælland til at implementere elektroniske oversigtstavler (Imatis) på alle sygehusets afdelinger. Dette skete ultimo 2012.

Studiet er brugerdrevet, det vil sige, at det er klinikerne/plejepersonalet, der både problemidentificerer og designer indholdet af opfølgningen efter ITA (Participatory Design), udarbejder en fælles forståelse og en fælles standard af opfølgningen. Fire afdelinger har accepteret invitationen til at deltage i projektet.

Opfølgning efter overflytning fra ITA til en sengeafdeling indeholder en initial 24 t plejeplan (udover den ”almindelige” plejeplan) samt et genbesøg, hvor ITA sygeplejersken mødes med den patientansvarlige sygeplejerske på afdelingen. Her afklares uddybende spørgsmål omkring den tidligere ITA-patients pleje og behandling.

Inklusionskriterier: >18 år, mekanisk ventilerede patienter >48 timer, indlagt ITA >72 timer, overflyttet uplanlagt til sengeafdeling i aften/nattetimerne.

Eksklusionskriterier: overflyttet til sengeafdeling til palliativ/terminal pleje, udskrives inden for de første 24 timer efter overflytning fra ITA, overflyttes til andet sygehus.

Indlægget:

I indlægget præsenteres hvordan workshopperne er gennemført og resultaterne. Desuden præsenteres de tværfaglige designworkshops samt en prototype for den elektroniske 24 t plejeplan via Imatis. Indlægget gennemgår de udfordringer personalet oplever i forbindelse med den initiale opfølgning samt de udfordringer, der ligger i at skulle udarbejde i fælles forståelse og standard på et tværfagligt niveau, når det er klinikerne, der skal forhandle om, hvis af afdelingernes behov og krav, der skal efterkommes.