Hospital hjemme for den ældre, akutte medicinsk patient. Samarbejde på tværs af sektorgrænser.

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jens-Ulrik Rosholm
Stilling: 
Overlæge, projektleder
Firma/organisation: 
Ger. afd. G, Odense Universitetshospital
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Kjærgaard Andersen
Stilling: 
Senior Architect
Firma/organisation: 
Systematic
Navn: 
Henrik Klode
Stilling: 
CEO
Firma/organisation: 
ANYgroup
E-mail: 
hk@anygroup.dk
Navn: 
Martin Nitze
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Odense kommune
E-mail: 
manit@odense.dk
Navn: 
Kristian Kidholm
Stilling: 
Forskningsleder
Firma/organisation: 
dense Universitetshospital, Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV
Navn: 
Anne Lee
Stilling: 
Seniorkonsulen
Firma/organisation: 
Syddansk Universitet, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurderin
E-mail: 
ale@cast.sdu.dk
Navn: 
Conny Heidtmann
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Innovationsnetværket RoboCluster / Patient@home
E-mail: 
cohe@mmmi.sdu.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Rækkefølgen af problem og løsning er vigtig! Alt for ofte bliver man i sundhedssektoren givet en løsning på et problem, man ikke synes, man har!
2: 
Selvom der bruges "of-the-shel"-løsninger og systemer, som hver for sig kører godt, kan der vel opstå problemer når systemerne skal fungere sammen
3: 
Når der skal udtænkes løsninger, er det vigtigt hele tiden at tage udgangspunkt i den virkelighed, hvor løsningen skal bruges

Baggrund: 
Projekt Hospital Hjemme er et forsøg på at afprøve indlæggelse i patienters eget hjem som alternativ til traditionel indlæggelse på sengeafsnit. Projektet er et samarbejde mellem Fælles Akut Modtageafsnit (FAM), Geriatrisk afdeling G, OUH, og Odense Kommune (OK) , således at afd. G har det handlingsmæssige  og OK det plejemæssige ansvar.

Forsøget retter sig mod ældre (+65-årige), akut syge, medicinske patienter som bliver indlagt via FAM. Patienten vil inden for de første to indlæggelsesdøgn på OUH blive tilbudt indlæggelse i hjemmet, såfremt en række givne kriterier er opfyldte i forhold til sygdomsgrad,  funktionsniveau og sociale forhold. Projektsygeplejerske følger med patienten til dennes hjem, hvor hjemmepleje instrueres. Der monteres teknologisk udstyr i form af sensorer og webcams, som kan aktiveres ved alarmering. Patienten udstyres desuden med nødkald.

I selve indlæggelsesfasen vil der dagligt være besøg af projektsygeplejerske og projektlæge i hjemmet med henblik på stuegang, blodprøvetagning, EKG etc. Patienten udskrives efter endt behandling.

Ved akutte situationer går der alarm fra hjemmet til et call-center på afdeling G, OUH, som sammen med vagthavende læge på afdeling G tager affære evt. i form af indlæggelse på OUH.

Et dedikeret team af sygeplejersker og assistenter i OK med repræsentanter fra samtlige distrikter er blevet undervist i observation, dokumentation, brug af teknologi, anlæggelse af subkutant væskedrop, anlæggelse af perifert venekateter, i.v.-medicingivning og lignende.

Projektet gennemføres som et ph.d. projekt  og er bygget op som et RCT-feasibilitystudy (et udvidet pilotstudie) med 30 deltagere i eget hjem, og 45 patienter i en kontrolgruppe, som er indlagt på OUH. Startdato for projektet  var april 2015, forventet varighed 1 år.

Deling af data:
Et helt centralt emne i Hospital Hjemme er deling af information mellem OK og Ger. afd.G, OUH. Det handler både om plejemæssige data, behandlingsdata her under ordinationer og alarm-data.

For at klarlægge hvilke data som skal udveksles med hvem begyndte vi med at beskrive de senarier, som vores patienter ville blive udsat for: Oprettelse som deltager i projektet, installation i hjemmet, pleje i hjemmet, stuegang i hjemmet, observation i hjemmet, alarm-situation i hjemmet, udskrivelse fra hospital hjemme, indbringelse til undersøgelse OUH under indlæggelse i hospital hjemme. Altså som anført i 1. og 3. budskab: Problem og så løsning. Senarierne blev sgennemspillet i en prøvelejlighed i Forskerparken, SDU sammen med intereserede firmaer/partnere i Patient@home, OK og Ger afd. G, OUH.

Ud fra dette blev en specifik krav-liste opstillet og sendt i udbud blandt partnere og to tilbud blev givet, hvoraf et blev valgt. Sammen med det vindende konsortium begyndte så detail-udviklingen af den endelige løsning.

Et af de største problemer viste sig hurtigt at være at få systemer, som hver for sig fungerede godt til at fungere sammen jf. budskab nr. 2. Fx. afstod vi på forhånd fra at få Odense Kommunes journalsystem til at kommunikere med OUH's journalsystem og i steddet bruge overflytning af tekst og uddelegering af læseretigheder. En anden udfordring var at få informationer ude fra borgeren sikkert ind til OUH gennem diverse sikkherhedssystemer.

En vigtigt punkt i samarbejdet har været, at vi fra den kliniske side (Ger. afd. G og OK) ikke er gået detaljeret ind i den tekniske side af sagen, men har fremsat vores ønsker og krav. En vigtig inovationsleder i denne proces har været Patiente@Home som "mellemmand" både hvad angår det tekniske og samarbejdet mellem en offentlig hospitalsafdeling og private firmaer.

Indlægget: I indlægget focuseres på vigtigheden af hele tiden at tage udgangspunkt i den virkelighed, hvor information skal udveksles.