Det Digitale Sundhedscenter – digital hjælp til selvhjælp til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anna-Britt Krog
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Margit Thomsen
Stilling: 
Leder
Firma/organisation: 
Center for Sundhedsfremme
E-mail: 
math@varde.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der er udviklet et koncept for Digital Patientuddannelse målrettet borgere med type 2-diabetes, hvor fokus er at øge borgernes mestring og egenomsorg i livet med kronisk sygdom.
2: 
Konceptet har fire hovedmoduler: At passe på sin krop, at styrke sit sind, at række ud til sit netværk samt at søge vejledning og støtte i dialog med sundhedsprofessionelle.
3: 
Digital teknologi kan bygge bro til borgernes hverdagsliv og sociale netværk på en langt mere direkte og interaktiv måde, end det er muligt med den traditionelle patientuddannelse.

Baggrund og motivation:

Projektets partnere er kommunerne Varde og Faaborg-Midtfyn, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen og Region Syddanmark repræsenteret ved Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet samt Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektet er finansieret via en bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje Sundere liv for alle på 3 mio. kroner.

Visionen for projektet, Det Digitale Sundhedscenter, er at udvikle og integrere digitale løsninger i sundhedscentrenes tilbud. Visionen skal realiseres gennem en række udviklingsprojekter med forskellige indsatsområder og målgrupper, og en systematisk anvendelse af digitale løsninger skal føre til:

  • Øget fleksibilitet og tilgængelighed af tilbuddene.
  • Fastholdelse af livsstilsændringer ved mere differentierede indsatser og større motivation hos borgerne.
  • Ressourceoptimering dels ved at sundhedsprofessionelle håndterer borgere på tværs af kommunegrænser, dels via tilbud med fokus på hjælp til selvhjælp, så en række borgere kan klare det meste selv, og borgerne med størst behov for støtte gives et udvidet tilbud.

Projektet gennemføres i perioden fra 1. januar 2015 til 30. september 2017. Med udgangen af 2015 forventes den digitale patientuddannelse at være færdigdesignet, således at borgere kan inddrages i starten af 2016. I første omgang inddrages borgere med type 2-diabetes.

Indhold:

I oplægget præsenteres et koncept for Digital Patientuddannelse målrettet borgere med type 2-diabetes. Det vil blive beskrevet, hvordan man i projektet med brug af digitale elementer markant nytænker kommunernes tilbud til borgere med kroniske sygdomme.

Konceptet er udviklet i samspil med borgere og sundhedsprofessionelle i kommunerne og Diabetesforeningen. Formålet med den digitale patientuddannelse er, at borgerne opnår og fastholder et godt liv med deres kroniske sygdom, og at borgerne lever et liv med stor grad af mental sundhed. For at nå dette har patientuddannelseskonceptet både fokus på sundhedsfaglige emner og emner relateret til den enkelte borgers evne til at håndtere livet med kronisk sygdom.

Samtidig understøtter konceptet borgeren i at inddrage sit eksisterende netværk og opbygge nye netværk, som støtter borgeren i at opnå bedre sygdomshåndtering og handlekompetence. Den digitale patientuddannelse giver mulighed for at invitere venner og pårørende ind i patientuddannelsen, at linke elementer af det digitale forløb til netværk i den fysiske verden og at udveksle erfaringer med andre i samme situation i digitale kommunikationsfora og ved gruppesessioner i det digitale eller fysiske sundhedscenter.

103


Konceptet adskiller sig fra eksisterende patientuddannelsestilbud om type 2-diabetes på to afgørende punkter:

For det første ved at mental sundhed – borgernes trivsel – er det afgørende omdrejningspunkt for patientuddannelsen. Der er fire områder af tilværelsen, som har særlig betydning for et godt mentalt helbred blandt mennesker med diabetes: At passe på sin krop, at styrke sit sind, at række ud til sit netværk samt at søge vejledning og støtte i dialog med sundhedsprofessionelle. Udgangspunktet er viden om, at en god mental sundhedstilstand er en afgørende forudsætning for sygdomshåndtering, egenomsorg og mestring af livet med kronisk sygdom.

For det andet ved at konceptet udnytter potentialet ved digitale ressourcer i forhold til at sikre fleksibilitet, tilgængelighed, brugerstyring, motivation, samt fastholdelse og forankring af læring i hverdagen.